Voucher

ขนาดที่แนะนำ
2.5 x 6 นิ้ว
กระดาษที่แนะนำ
  • - กระดาษอาร์ต 130 – 200 แกรม
  • - กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม
เทคนิคพิเศษที่แนะนำ
  • - ปั๊มฟอยด์
  • - ไดคัทปรุฉีก (สำหรับเหลือต้นขั้วไว้เป็นหลักฐาน)
วิธีการเข้าเล่ม
  • - ไสกาว
  • - ไม่เข้าเล่ม
OUR
CLIENTS