Brochures
Brochures
Brochures

แผ่นพับ

ลักษณะเด่นของแผ่นพับ

แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ สามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่างๆนั้นจะทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป โดยเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนอย่างน้อย 4 หน้า และ ไม่เกิน 16 หน้า เนื่องจากแผ่นพับเกิดจากการนำกระดาษแผ่นเดียวมาพับแล้วแบ่งหน้า จึงไม่นิยมใส่เลขหน้า ทำให้ต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจน จำเพาะหมวดหมู่ในแต่ละหน้า และจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับหน้าที่พับต่อกันมาด้วย

รายละเอียด

ที่ต้องเตรียมเพื่อแจ้งโรงพิมพ์

  • 1. ขนาดของแผ่นพับ
    1. a. ขนาดกางออก คือ ขนาดของกระดาษ กว้าง x ยาว เมื่อกระดาษไม่ได้พับ หรือ กางออก
    2. b. ขนาดสำเร็จ คือ ขนาดของแผ่นพับเมื่อพับเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้รับต่อไป
  • 2. วิธีการพับ เช่น พับซิกแซก พับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง
  • 3. กระดาษที่ต้องการพิมพ์
  • 4. จำนวนที่ต้องการผลิต
  • 5. จำนวนการผลิต ทีกี่ชื่อ ต้องการชื่อละกี่ใบ
Brochures

เกร็ดความรู้

รูปแบบนามบัตรของเรา

รูปแบบนามบัตรของเรา

OUR TEMPLATE

รูปแบบแผ่นผับของเรา

brochures
brochures
brochures
brochures
brochures
brochures
text-payment
OUR
CLIENTS